Loading...

Privacyverklaring

Inleiding

Stichting Grachtenfestival respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze bezoekers hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert de bezoeker de gebruikersvoorwaarden. Je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien je dit gebruik wenst te weigeren, kun je bij Browserchecker lezen welke stappen je moet zetten.


De op de website getoonde versie van het privacybeleid is de enige versie die van toepassing is zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.1. Wettelijke bepalingen

a. Website (hierna ook “De website”: Grachtenfestival, grachtenfestival.nl.

b. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Stichting Grachtenfestival, gevestigd te Rokin 75, 1012 KL Amsterdam, kvk-nummer: 33302156.

 

2. Toegang tot de website

a. De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Je zult deze website, alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden, niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

3. De content van de website  

a. Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging.

 

4. Het beheer van de website

a. Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website

alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

5. Verantwoordelijkheden

a. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop je verbinding zoekt met de website is je eigen verantwoordelijkheid. Je dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om je apparatuur en je gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. Je bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die je op internet raadpleegt.

b. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen je worden gevoerd:

vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

c. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die je zelf oploopt, dan wel derden of je apparatuur oplopen als gevolg van je verbinding met of het gebruik van de website. Je zult je onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

d. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van jouw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op jou te verhalen.

 

6. Het verzamelen van gegevens

a. Je gegevens worden verzameld door de beheerder. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit

b. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met jou en indien aan de orde voor het verwerken van je bestellingen.

 

7. Je rechten met betrekking tot jouw gegevens

a. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@grachtenfestival.nl. 

b. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop je jouw handtekening hebt gezet en onder vermelding van het adres waarop er met jou contact kan worden opgenomen. Je ontvangt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.

c. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijg je antwoord op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

8. Verwerking van persoonsgegevens

a. In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

b. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

9. Commerciële aanbiedingen

a. Je kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien je deze niet (meer) wenst te ontvangen, kun je je afmelden via de e-mailbeheerpagina op onze website. Een link naar deze pagina vind je altijd in de verstuurde aanbieding.

b. Indien je tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dien je je te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

10. Bewaartermijn gegevens

a. De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

b. Indien er geen wettelijke bewaartermijn geldt, worden de gegevens maximaal vijf jaar bewaard.

c. De bezoeker kan te allen tijde verzoeken om zijn gegevens te laten verwijderen uit de bestanden van het Grachtenfestival. Is er geen sprake van een wettelijke bewaartermijn, dan worden de gegevens per direct verwijderd. Is er sprake van een wettelijke bewaarplicht, dan worden de gegevens zo geanonimiseerd dat ze niet te herleiden zijn tot een persoon.

 

11. Cookies 

a. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. 

b. Wij gebruiken de volgende cookies op onze website:

Google Analytics (analytische cookie)Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. We hebben hiertoe een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Wij delen geen gegevens met Google of zijn partners. Je IP-adres wordt gedeeltelijk gemaskeerd.

Facebook & AdWords (tracking cookie)Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt. Voor het gebruik van deze cookies beroepen wij ons op de grondslag Gerechtvaardig belang, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming met ingangsdatum 25 mei 2018.

Functionele cookies

c. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij jeuit om de volgende link te raadplegen: https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen

 

12. Toepasselijk recht

a. Op deze Privacyverklaring is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats/vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

13. Contact

a. Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kun je je richten tot: Stichting Grachtenfestival, info@grachtenfestival.nl, 020 421 45 42.

Deze website maakt gebruik van cookies, onder andere om het gebruiksgemak te vergroten. Wil je alle cookies aanzetten voor een optimale gebruikerservaring, of enkel de noodzakelijke cookies?

Alle cookies
Noodzakelijke cookies